تبلت دارک اوزل 95 و 85 و 75 درصد
تبلت شیری اوزل 22 درصد