مدیر عامل

غلامعباس هشترودی

شماره همراه ۰۹۱۴۳۲۳۰۰۹۲

مدیر بازرگانی

حافظ حسینی

شماره همراه ۰۹۱۴۱۲۴۷۲۶۵

کارخانه

تلفن  6-۰۴۱۵۲۲۴۵۱۰۴

فکس ۰۴۱۵۲۲۴۵۱۰۶