مدیر عامل: غلامعباس هشترودی
شماره همراه   ۰۹۱۴۳۲۳۰۰۹۲


 

مدیر بازرگانی :   حافظ حسینی

شماره همراه   ۰۹۱۴۱۲۴۷۲۶۵


تلفن کارخانه :

۰۴۱-۵۲۲۴۵۱۰۴-۵


 

فکس :

۰۴۱-۵۲۲۴۵۱۰۶