رئیس هیئت مدیره : غلامعلی هشترودی

نایب رئیس : شاهپور هشترودی

عضو هیئت مدیره : غلامعباس هشترودی و حسین آنتیکچی