فله قلب و فشنگی
فله تلخ اوزل
فله پولکی شیری
شکلات فله چتری
شکلات شیری میوه ای
فله یکسرپیچ
تلخ اوزل 85 درصد
شکلات صندوقی شیری
شکلات صندوقی شیری با مغز بادام زمینی
شکلات صندوقی شیری داراک 78 درصد
ویفر میوه ای با طعم شکلات
شکلات تلخ ۷۲ درصد کرال